Polityka prywatności
i ochrony danych osobowych

 

LABA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej: „LABA”, “nas”, “my”, “naszych”) to platforma edukacyjna, oferująca internetowe kursy i wykłady na żywo z różnych dziedzin biznesu. Rozumiemy, że dbasz o swoje interesy i odpowiedzialnie podchodzisz do swoich praw. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej Laba dostępnej pod adresem https://skvot.pl („Strona”) i wyjaśnia, w jaki sposób Laba przetwarza dane osobowe pozyskane od użytkowników i klientów odwiedzających Stronę Internetową.

Korzystanie z naszej Strony Internetowej, wysłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem Strony Internetowej i zapoznanie się z niniejszą Polityką jest równoznaczne z i) uzyskaniem od Laba informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych w sposób i w celach w niej wskazanych; ii) wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach administracyjnych i związanych z kontaktem. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości lub wycofać zgodę w dowolnym momencie, pisząc do nas na adres [email protected]

Jesteśmy odpowiedzialni za bieżące utrzymanie i uaktualnianie naszych procedur przetwarzania danych w celu spełnienia wymogów prawnych i ochrony prywatności. Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki pod kątem zmian. Korzystanie ze Strony Internetowej i naszych usług po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki jest równoważne z akceptacją tych zmian.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie przekazuj swoich danych osobowych za pośrednictwem Strony Internetowej.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki lub prawa do prywatności prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Laba („IOD”):

Stanislav Kovalenko
[email protected]

Nasz IOD udzieli Ci niezbędnych informacji dodatkowych o naszych procedurach przetwarzania danych oraz wyjaśni, na czym polegają Twoje prawa.


1. Jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy

Gromadzimy jedynie informacje, dzięki którym możemy zapewniać naszym użytkownikom dostęp do i korzystanie ze Strony Internetowej i świadczyć usługi, wyłącznie w zakresie wyraźnie określonym w niniejszej Polityce.

1.1. Informacje, które pozyskujemy od użytkowników

Przykładowe dane osobowe użytkowników, które możemy gromadzić:

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza zgłoszeniowego, rejestrujemy taką korespondencję, aby lepiej rozwiązywać zgłaszane problemy. Możemy wykorzystać Twój adres e-mail i numer telefonu, aby poinformować Cię o naszych usługach, nadchodzących zmianach lub usprawnieniach.

1.2. Informacje, które możemy pozyskać od użytkowników korzystających z naszej Strony Internetowej

Możemy gromadzić następujące informacje dotyczące użytkowników:

Pliki cookies pomagają nam zarządzać Stroną Internetową oraz zapewniać funkcjonalności i spersonalizowane wiadomości. Więcej informacji na temat plików cookies znaleźć można w naszej Polityce dotyczącej wykorzystywania plików cookies. Aby ustawić preferencje dotyczące plików cookies należy skorzystać z naszego narzędzia.

1.3. Przetwarzanie informacji pozyskanych od osób trzecich

Od czasu do czasu Laba pozyskiwać Twoje dane osobowe od osób trzecich, np. od Twojego pracodawcy i/lub stowarzyszenia, w sytuacji, gdy osoby te zamawiają lub opłacają nasze usługi edukacyjne. Twoje dane osobowe możemy również pozyskać za pośrednictwem platform/stron internetowych należących do osób trzecich, jeśli w trakcie rejestracji podasz link do swojego profilu w tych serwisach (np. na Facebooku, LinkedIn).

Laba może również pozyskiwać od osób trzecich informacje o potencjalnych klientach, aby ustalić poziom popytu na swoje usługi i dostosować strategię marketingową. Tego rodzaju dane nie stanowią danych osobowych i nie umożliwiają zidentyfikowania osób, których dane dotyczą (mogą to być informacje nt. wieku, branży, grup krajów).

1.4. Przetwarzanie danych osobowych nieletnich

Strona Internetowa Laba nie jest skierowana do nieletnich poniżej 16 roku życia i nie pozyskuje od nich świadomie żadnych danych osobowych.

1.5. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych

Laba nie gromadzi za pośrednictwem Strony Internetowej danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, biometrycznych, stanu zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej osób fizycznych.

2. Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach określonych poniżej:

Możesz zrezygnować z otrzymywania treści promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej przesyłanej przez nas wiadomości lub kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

Laba może przetwarzać Twoje dane osobowe na wniosek władz, w ograniczonych celach prawnych (np. w związku z nakazem przeszukania, wezwaniem do sądu, decyzją sądu) i/lub w celu realizacji praw osoby, której dane dotyczą (np. prawa do dostępu, usunięcia danych).

Przed przystąpieniem do przetwarzania danych w innych celach niż określone powyżej Laba musi uzyskać Twoją zgodę.

3. Bezpieczeństwo

Laba stosuje fizyczne, administracyjne i techniczne środki w celu ochrony danych osobowych pozyskiwanych od użytkowników korzystających ze Strony Internetowej, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym RODO. Pracownicy Laba mają ograniczony dostęp do danych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia i ulepszania usług oferowanych klientom. Więcej informacji na temat środków bezpieczeństwa stosowanych przez spółkę Laba udziela nasz IOD.

4. Zasady przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie ze wszystkimi wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, z uwzględnieniem zasad rzetelności i zgodności z prawem:

4.1. Rzetelność, zgodność z prawem i przejrzystość

Spółka przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody na ich przetwarzanie, w określonym celu, chyba że przepisy prawa wyraźnie stanowią inaczej. Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w sposób rzetelny i przejrzysty, wyłącznie za Twoją wiedzą i z poszanowaniem przysługujących Ci praw. Laba posiada jasne procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem.

4.2. Ograniczenie celu

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach określonych w niniejszym dokumencie i wyłącznie przez tych pracowników Laba, których udział w operacjach przetwarzania jest konieczny ze względu na realizację tych celów. Późniejsze zmiany celu są możliwe jedynie w ograniczonym zakresie i wymagają uzasadnienia i uzyskania od Ciebie dodatkowej zgody.

Przed przystąpieniem do przetwarzania informacji w celach innych niż określone w niniejszym dokumencie zapytamy o Twoją zgodę.

4.3. Minimalizacja danych

Spółka gromadzi i przetwarza wyłącznie twoje dane osobowe faktycznie potrzebne do osiągnięcia celów przetwarzania. Spółka nie zatrzymuje twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia odpowiednich celów.

4.4. Prawidłowość

Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Zapewniamy, aby nieprawidłowe lub niekompletne dane zostały jak najszybciej usunięte lub poprawione.

4.5. Ograniczenie przechowywania

Laba przechowuje Twoje dane w ograniczonym zakresie i przez odpowiedni okres, niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszej Polityce oraz https://skvot.pl/oferta. Ponadto, Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się ze swoich zobowiązań prawnych. W związku z powyższym Spółka określiła ograniczone terminy przechowywania danych osobowych.

4.6. Integralność i poufność

Spółka rozumie, że dane osobowe mają charakter poufny. Spółka chroni Twoje dane osobowe za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych przed niedozwolonym dostępem, niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub rozpowszechnianiem, a także przypadkową utratą, modyfikacją lub zniszczeniem.

4.7. Rozliczalność

Spółka jest odpowiedzialna za przestrzeganie sześciu wyżej wymienionych zasad ochrony danych i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

5. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się poprzez zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Spółka przekazuje Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie, gdy jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce, pod warunkiem zapewnienia ochrony Twoich praw i wolności jako osoby, której dane dotyczą, i powiadomienia Cię o takim przekazaniu.

Spółka nie sprzedaje i nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych osobom trzecim.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zależy od rodzaju danych i sposobu ich przetwarzania. Laba co do zasady gromadzi dane użytkowników wyłącznie:

6. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

Zgromadzone dane osobowe przechowujemy z zastosowaniem wszelkich uzasadnionych procedur i środków bezpieczeństwa chroniących te dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, ujawnieniem lub zmianą. Laba przechowuje Twoje dane osobowe we własnych systemach informatycznych oraz w chmurze. Wszystkie informacje przekazane spółce Laba są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach wykorzystywanych do przechowywania danych skontaktuj się z naszym IOD pod adresem [email protected]

7. Ujawnianie Twoich informacji

Podczas korzystania ze strony internetowej lub dostarczania nam informacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i transfer danych do innych krajów i terytoriów, które mogą mieć inne przepisy o ochronie danych niż kraj Twojego zamieszkania. Należy zauważyć, że niektórzy odbiorcy Twoich danych osobowych mogą znajdować się poza Unią Europejską, gdzie przepisy o ochronie danych mogą być mniej rygorystyczne. W takich przypadkach zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Jeśli odbiorca nie należy do grupy Laba, odpowiednie zabezpieczenia mogą być zapewnione poprzez podpisanie umowy o transferze danych opartej na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Dane mogą być również udostępniane stronom trzecim, w tym firmom z grupy Laba, dostawcom usług oraz w przypadku obowiązków prawnych lub sytuacji awaryjnych. Udostępniamy również dane zagregowane lub anonimizowane.

Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim, w tym:

W niektórych przypadkach możemy udostępniać Twoje informacje zewnętrznym dostawcom usług, aby zrozumieć, które obszary i funkcje strony internetowej są najbardziej popularne oraz w celu poprawy ogólnej skuteczności strony i jej funkcji.

Spółka nie ujawnia umyślnie żadnych dotyczących Cię informacji osobom trzecim bez uzyskania Twojej zgody. Niemniej, Spółka może ujawnić określone dane osobowe, gdy okaże się to konieczne w związku ze świadczeniem usług lub ważną procedurą prawną, np. realizacją nakazu przeszukania, wezwania do sądu, nakazu sądowego, zawiadomienia o naruszeniu danych i/lub innego rodzaju współpracą z organami egzekwowania prawa.

Wymiana korespondencji przez Internet może nie być bezpieczna. Korzystanie z komputera może być monitorowane przez osoby trzecie, np. administratorów sieci, czy pracodawców, co oznacza, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji zamieszczanych w internecie. Ujawniając informacje online, robisz to na własne ryzyko.

8. Treści/linki dostarczane przez osoby trzecie

Na naszej Stronie Internetowej znajdziesz treści i produkty innych firm lub organizacji i/lub linki do stron i usług naszych dostawców, licencjodawców lub innych osób trzecich. Nie mamy wpływu na funkcjonowanie tych stron ani na zamieszczane tam treści. Każda osoba trzecia ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa, zasad i regulacji mających zastosowanie do jej działalności i funkcjonowania jej strony internetowej.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zgodność tych stron z prawem ani za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez ich właścicieli i operatorów. Właściciele i operatorzy takich stron i usług mogą posiadać własną politykę prywatności i obsługi klienta lub nie wdrażać żadnej polityki.

Zachęcamy, aby przed przekazaniem danych osobom trzecim, zapoznać się z ich polityką prywatności.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Spółka umożliwia realizację praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, na podstawie prawa wspólnotowego, w szczególności RODO, oraz odpowiednich przepisów krajowych. Przysługują Ci m.in. następujące prawa:

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z powyższych praw, skontaktuj się z naszym IOD:

Stanislav Kovalenko
[email protected]

Aby uzyskać więcej informacji o przysługujących ci prawach oraz o środkach ochrony danych stosowanych przez Laba, skontaktuj się z naszym IOD.