Polityka prywatności | SKVOT

POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Laba Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”, „my”, „nam” i „nasz”) jest platformą edukacyjną oferującą kursy online, webinaria i wykłady z różnych obszarów biznesu („Usługi"”). Rozumiemy, że dbasz o swoje interesy i odpowiedzialnie podchodzisz do swoich praw. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady korzystania ze stron internetowych Spółki dostępnych pod adresami https://skvot.pl oraz https://l-a-b-a.pl („Strona internetowa”) i zawiera informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych uzyskanych od użytkowników Strony internetowej i naszych klientów.

Spółka jest administratorem danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych 2016/679 („RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, gdy kontrolujemy metody gromadzenia danych i określamy cele, dla których dane osobowe będą wykorzystywane.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do osób, których dane osobowe są przetwarzane lub mogą być przetwarzane w przyszłości przez nas jako administratora danych, w tym między innymi w sytuacji, gdy takie osoby korzystają z naszej Strony internetowej, przesyłają formularz rejestracyjny, wysyłają do nas zapytania, korzystają z hiperłącza (linku) do niniejszej Polityki, uczestniczą w naszych wydarzeniach, w związku z którymi gromadzimy dane osobowe.

Przekazując nam dane osobowe, (i) otrzymujesz od Spółki informacje na temat przetwarzania Twoich danych w sposób i w celach określonych w niniejszej Polityce lub (ii) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami lub naciskając przycisk rezygnacji z subskrypcji w naszych wiadomościach e-mail.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić wszystkie dane osobowe otrzymane od naszych klientów i użytkowników Strony internetowej oraz aby przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów o ochronie danych w zakresie, w jakim nas one dotyczą. Jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie i aktualizację naszych procedur przetwarzania danych w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawa dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa. Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki pod kątem zmian. Korzystanie ze Strony internetowej i naszych usług po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki jest równoważne z akceptacją tych zmian. :

Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności, nie przekazuj nam tych danych. Zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszą Polityką możesz w dowolnym momencie poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych.

Więcej informacji na temat RODO, w tym definicje stosowane w niniejszym dokumencie, można znaleźć na stronie: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj


1. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je pozyskujemy?

Gromadzimy i przetwarzamy jedynie informacje, dzięki którym możemy realizować Twoje wnioski, zapewniać Ci dostęp do Strony internetowej i umożliwiać korzystanie z niej oraz świadczyć usługi wyłącznie w zakresie wyraźnie określonym w niniejszej Polityce. Zapisując się do naszego newslettera lub zamawiając informacje marketingowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Ponadto Spółka może przetwarzać inne dane osobowe, które dobrowolnie nam przekażesz.

1.1. Informacje, które pozyskujemy podczas realizowania naszych Usług na Twoją rzecz

W celu realizowania naszych Usług na Twoją rzecz możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

Podajesz te dane, przede wszystkim rejestrując się na nasze wydarzenia edukacyjne, uczestnicząc w nich i komunikując się z naszym zespołem obsługi klienta.

Pamiętaj, że przeprowadzamy badania satysfakcji klientów dotyczące naszych Usług. Badania te są przeprowadzane za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (e-mail, połączenia telefoniczne i WhatsApp). Zazwyczaj rejestrujemy komunikację z Tobą i Twoje odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie służącej do badania. Jeśli wyrazisz zgodę, możemy opublikować Twoją opinię, w szczególności na Stronie internetowej lub w materiałach marketingowych Spółki.

1.2. Informacje, które możemy pozyskać podczas korzystania przez Ciebie z naszej Strony internetowej

Podczas korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej możemy gromadzić następujące informacje na Twój temat:

Pliki cookie pomagają nam zarządzać Stroną internetową oraz zapewniać funkcjonalność i spersonalizowane wiadomości. Więcej informacji na temat plików cookies znaleźć można w naszej Polityce dotyczącej wykorzystywania plików cookies. Aby ustawić preferencje dotyczące plików cookie należy skorzystać z narzędzia dostępnego tutaj.

1.3. Informacje, które pozyskujemy na podstawie Twojego zapytania lub wypełnionego formularza rejestracyjnego

Gdy wypełniasz formularz rejestracyjny lub kontaktowy w celu uzyskania informacji o naszych Usługach, prosimy Cię o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Potrzebujemy tych danych kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi i informacji, o które wnioskujesz. Możemy skontaktować się z Tobą za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, telefon, WhatsApp, sms, media społecznościowe itp.

Po rozpoczęciu komunikacji z Tobą możemy otrzymywać i przechowywać dodatkowe informacje na Twój temat, w tym dane osobowe. W szczególności możemy rejestrować i przechowywać naszą komunikację z Tobą (nagrywanie rozmów telefonicznych lub korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, WhatsApp itp.)

1.4. Przetwarzanie informacji pozyskanych od osób trzecich

Spółka może sporadycznie gromadzić Twoje dane osobowe od osób trzecich, przede wszystkim gdy pracodawca lub stowarzyszenie zawodowe zamawia i opłaca nasze Usługi edukacyjne w Twoim interesie. Możemy również pozyskać Twoje dane za pośrednictwem platform/stron internetowych należących do osób trzecich, jeśli w trakcie rejestracji podasz link do swojego profilu w tych serwisach (np. na Facebooku, LinkedIn).

Możemy również pozyskiwać od osób trzecich informacje o potencjalnych klientach, aby ustalić poziom popytu na swoje usługi i dostosować strategię marketingową. Te dane nie stanowią danych osobowych i nie umożliwiają zidentyfikowania osób, których dane dotyczą (mogą to być informacje dotyczące wieku, branży, grup krajów).

1.5. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Pamiętaj, że nasza Strona internetowa i usługi nie są skierowane do osób poniżej 16 roku życia. Uznajemy użytkownika/klienta za dziecko, jeśli ma mniej niż 16 lat, chyba że w jego kraju obowiązuje inna granica wieku (w niektórych krajach jest to wiek poniżej 13 lat). W związku z tym nie gromadzimy ani nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci. Jeśli dowiesz się o tym, że ze Strony internetowej korzysta dziecko lub o tym, że dziecko przekazało dane bez zgody rodziców, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. W takiej sytuacji podejmiemy niezbędne kroki w celu usunięcia tych informacji.

1.6. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych

Spółka nie gromadzi danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, biometrycznych, stanu zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej osób fizycznych (szczególne kategorie danych).

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Spółka przetwarza Twoje dane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne (dane mogą być przetwarzane w oparciu o kilka podstaw prawnych):

Jeśli podstawą zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes, równoważymy te interesy z Twoimi interesami, podstawowymi prawami i wolnościami zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i najlepszymi praktykami branżowymi.

Przed przystąpieniem do przetwarzania niektórych danych w innych celu niż ten, dla którego pierwotnie dane zostały zebrane, musimy uzyskać Twoją zgodę.

3. Preferencje marketingowe

Spółka może przekazywać Ci informacje marketingowe na kilka sposobów, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych i online (podczas korzystania ze Strony internetowej).

Szanujemy Twoje preferencje marketingowe i przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych. Wysyłamy Ci materiały marketingowe za Twoją wyraźną zgodą lub jeśli mamy uzasadniony interes związany z marketingiem bezpośrednim.

W ramach marketingu bezpośredniego nie możemy przekazywać informacji sprzecznych z Twoimi zainteresowaniami. Na przykład, jeśli pojawi się taka potrzeba, możemy promować Usługi, które naszym zdaniem będą dla Ciebie atrakcyjne ze względu na wcześniejsze zainteresowanie nimi.

Możesz zrezygnować z marketingu, nawet jeśli wcześniej wyraziłeś(-łaś) na niego zgodę, a także możesz wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania materiałów w ramach marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych lub wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania od nas materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, możesz skorzystać z przycisku „Zrezygnuj z subskrypcji” w każdej wysyłanej przez nas wiadomości marketingowej lub skontaktować się z naszym globalnym inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected].

Jednocześnie, nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania materiałów marketingowych, możemy wysyłać Ci wiadomości dotyczące usług lub ważne informacje dotyczące transakcji związanych z zamówionymi/zakupionymi Usługami. Jest to konieczne, między innymi, do celów wykonania umowy.

4. Bezpieczeństwo

Spółka stosuje fizyczne, administracyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym RODO. Regularnie testujemy nasze środki bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że są one niezmiennie wydajne i skuteczne.

Po pierwsze stosujemy zwykłe skanowanie w poszukiwaniu złośliwych programów. Nasz program antywirusowy jest jednym z najlepszych na rynku.

Spółka przestrzega zasady minimalizacji danych. Udzielając naszym pracownikom dostępu, kierujemy się zasadami wiedzy koniecznej (to znaczy, że udzielamy dostępu tylko tym pracownikom, którzy potrzebują odpowiednich danych w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych). Regularnie szkolimy pracowników w zakresie naszych zasad dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych.

Jeśli przekazujemy dane osobowe poza Spółkę, korzystamy z VPN, szyfrowania i ochrony hasłem.

5. Miejsce i okres przechowywania danych

Zgromadzone dane osobowe przechowujemy z zastosowaniem wszelkich uzasadnionych procedur i środków bezpieczeństwa chroniących te dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, ujawnieniem lub zmianą.

Przechowujemy zgromadzone przez nas dane osobowe we własnych zabezpieczonych systemach informatycznych będących własnością Spółki lub przez nią obsługiwanych oraz w chmurze w Europie.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym spełnienia wszelkich wymogów prawa, księgowości lub sprawozdawczości oraz zapewnienia wykonania umów, które zawieramy z klientami.

Określając odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę – oprócz celów przetwarzania – również charakter i kategorię danych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych oraz odpowiednie obowiązujące wymogi prawa.

Zasadniczo przechowujemy podstawowe informacje o naszych klientach przez pięć (5) lat po tym, jak osoby te przestaną być klientami (do celów podatkowych i prawnych).

Jeśli prawo kraju, w którym mieszkasz, zawiera przepisy o przedawnieniu określające ramy czasowe, w których możesz wnieść roszczenie lub pozew przeciwko nam, a my w związku z tym musimy posiadać odpowiedni dowód istnienia stosunku prawnego z Tobą, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w takich ramach czasowych.

Z czasem możemy zminimalizować ilość Twoich danych, które przetwarzamy, lub nawet zanonimizować te dane (do celów badawczych lub statystycznych), tak aby nie były z Tobą powiązane. Jeśli niektóre dane zostaną zanonimizowane, możemy ich używać praktycznie bezterminowo, ponieważ nie zawierają już danych osobowych.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie (w szczególności w celach marketingowych), masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie lub zażądania usunięcia danych lub tymczasowego zawieszenia przetwarzania danych. W tym celu skontaktuj się z naszym globalnym inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected].

6. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Możemy udostępniać (przekazywać lub zapewnić dostęp) dane osobowe osobom trzecim, w tym w następujący sposób:

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do i z krajów lub terytoriów trzecich, w których mogą obowiązywać przepisy o ochronie prywatności różniące się od przepisów obowiązujących w kraju, w którym mieszkasz. Niektórzy odbiorcy danych osobowych mogą mieć siedzibę w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie obowiązują przepisy zapewniające inny poziom ochrony danych. Pamiętaj, że Spółka przekazuje Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie, gdy jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce pod warunkiem zapewnienia ochrony Twoich praw i wolności jako osoby, której dane dotyczą.

W takich przypadkach w celu ochrony Twoich danych zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, które będą zgodne z naszymi zobowiązaniami prawnymi i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami art. 44–49 RODO. Przekazując Twoje dane do krajów trzecich, które nie zostały uwzględnione w „decyzji Komisji Europejskiej uznającej odpowiedni stopień ochrony”, Spółka stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, obowiązkowe zasady korporacyjne oraz specjalne umowy dotyczące przekazywania i przetwarzania danych. Ponadto wymagamy od wszystkich odbiorców danych zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

W przypadku fuzji, reorganizacji lub podobnego zdarzenia korporacyjnego lub sprzedaży Spółki lub części jej aktywów zgromadzone przez nas informacje, w tym Dane osobowe, mogą zostać przekazane innej spółce/organizacji (z zastrzeżeniem procedury realizacji fuzji lub przejęcia). Nie ulega wątpliwości, że wszystkie takie przekazanie danych będzie przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i naszymi zobowiązaniami do zachowania poufności określonymi w niniejszej Polityce.

7. Treści/łącza dostarczane przez osoby trzecie

Na naszej Stronie internetowej mogą znajdować się treści i łącza do stron internetowych i usług innych spółek. Nie mamy wpływu na funkcjonowanie tych stron ani na zamieszczane tam treści. Każda osoba trzecia ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa, zasad i regulacji mających zastosowanie do jej działalności i funkcjonowania jej strony internetowej. Właściciele i operatorzy takich stron internetowych i usług mogą posiadać własną politykę prywatności i obsługi klienta. Zachęcamy, aby przed przekazaniem danych osobom trzecim zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na ich stronach internetowych.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

NSpółka umożliwia realizację praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, na podstawie prawa wspólnotowego, w szczególności RODO, oraz odpowiednich przepisów krajowych. Masz następujące prawa:

Pamiętaj, że kontaktując się z nami, musisz przejść przez proces identyfikacji i przedstawić swoje konkretne wymagania, abyśmy mogli przetworzyć wniosek i udzielić odpowiedzi na uzasadnionych podstawach. Jeśli nie możemy zidentyfikować Cię za pośrednictwem wiadomości lub mamy uzasadnione podejrzenia co do Twojej tożsamości, możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości. Tylko w ten sposób możemy uniknąć ujawnienia Twoich danych komuś, kto może się pod Ciebie podszywać, tj. proces identyfikacji jest przeprowadzany w Twoim interesie. Wszelkie dodatkowe informacje gromadzone w celu weryfikacji będą wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji tożsamości.

Przetwarzamy wnioski tak szybko, jak to możliwe, ale pamiętaj, że udzielenie pełnej i zgodnej z prawem odpowiedzi jest złożonym procesem, który może potrwać do miesiąca lub nawet dłużej. Poinformujemy Cię, jeśli będziemy potrzebować więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi.

9. Nasze osoby kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz złożyć skargę dotyczącą niniejszej Polityki lub wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.

Wyznaczony przez nas globalny inspektor ochrony danych (IOD), Stanislav Kovalenko, jest osobą kontaktową w przypadku wszelkich pytań lub uwag dotyczących ochrony i przetwarzania Twoich danych.

Możesz skontaktować się z IOD, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]