Polityka prywatności
i ochrony danych osobowych

 

Niniejsza Polityka określa realizowaną przez firmę Laba Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (zwaną dalej: Laba) procedurę przetwarzania danych osobowych, przekazanych przez klientów, korzystających z witryny https://skvot.pl/ (,,Witryna”) i jej poszczególnych funkcji celem świadczenia lub skorzystania z usług. Polityka określa rodzaj gromadzonych danych osobowych, cele korzystania z tych danych, relacje Spółki z osobami trzecimi, środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, warunki dostępu do danych osobowych, a także informacje kontaktowe dla Użytkownika w sprawie otrzymania dostępu, wprowadzenia zmian, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych i otrzymania odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą wyniknąć w związku z procedurą ochrony danych osobowych.

Laba to platforma edukacyjna oferująca na żywo kursy i wykłady online z różnych dziedzin biznesu. Rozumiemy, że dbasz o swoje prywatne interesy i traktujesz swoje prawa odpowiedzialnie. Ta polityka prywatności dotyczy korzystania z witryny Skvot dostępnej na https://skvot.pl/ („Witryna”) i wyjaśnia, jak Laba przetwarza dane osobowe uzyskane od użytkowników Witryny.

Korzystając z naszej Witryny, przesyłając formularz rejestracyjny na Witrynie i czytając tę Politykę, (i) jesteś powiadamiany przez Laba o przetwarzaniu Twoich danych osobowych za pomocą środków i w celach podkreślonych tutaj; (ii) zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach kontaktowych i administracyjnych.

Ciąży na nas stała odpowiedzialność za utrzymanie i aktualizację naszych procedur przetwarzania danych w celu zgodności z wymogami prawnymi i z wymogami bezpieczeństwa prywatności. Powinieneś regularnie wracać do tej Polityki, ponieważ możemy musieć ją od czasu do czasu zmieniać.Korzystanie z Witryny po takich zmianach jest uważane za akceptację takich zmian.

Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych, prosimy nie przekazywać nam swoich danych osobowych za pośrednictwem tej Witryny.

 • 1. Pytania i wątpliwości

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości dotyczące tej Polityki, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych Laba („IOD”). Nasz IOD dostarczy Ci niezbędnych dodatkowych informacji o naszych procedurach przetwarzania danych i pomoże Ci zrozumieć Twoje istniejące prawa oraz spełnić swoje zobowiązania.

  IOD:

  IOD:
  Aleksandra Koziorowska
  [email protected]
  +48 573 581 239

 • 2. Co zbieramy i jak tego używamy

  Zbieramy tylko te informacje o Tobie, które są dla nas niezbędne, aby pozwolić Ci korzystać z Witryny, świadczyć nasze usługi i tylko do zakresu, jaki jest szczegółowo określony w tej Polityce.

  2.1. Informacje, które uzyskujemy od Ciebie

  Przykłady danych osobowych, które możemy zbierać od Ciebie to: imię i nazwisko, rejestr komunikacji, e-mail, numer telefonu i dane kontaktowe.

  Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza zgłoszeniowego, zachowujemy rejestr Twojej komunikacji, aby pomóc nam rozwiązać problemy, z którymi możesz się zetknąć. Możemy używać Twojego adresu e-mail i numeru telefonu, aby informować Cię o naszych usługach, na przykład o nadchodzących zmianach lub ulepszeniach.

  2.2. Informacje, które możemy uzyskać z Twojego korzystania z naszej Witryny

  Możemy zbierać następujące informacje o Tobie:

  • - informacje o Twoim urządzeniu(iach), w szczególności modelu sprzętu, wersji systemu informacyjnego i informacji o sieci komórkowej;
  • - informacje logowania, takie jak szczegóły dotyczące sposobu korzystania z naszej Witryny, informacje o wyszukiwaniu, adres IP i pliki cookie.

   „Pliki cookie” mogą być przez nas używane do zarządzania Witryną, dostarczania funkcji i spersonalizowanych wiadomości do Ciebie, ale nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Laba używa także sesyjnych plików cookie. Nie są to stałe pliki cookie i są usuwane, gdy przeglądarka jest zamykana lub komputer jest wyłączany.

  2.3. Przetwarzanie informacji uzyskanych od stron trzecich

  Laba może okazjonalnie zbierać dane osobowe o Tobie od stron trzecich. W szczególności, gdy nasze usługi edukacyjne są zamawiane i opłacane przez Twojego pracodawcę i/lub Twoje stowarzyszenie zawodowe. Możemy również zbierać Twoje dane osobowe z platformy/strony internetowej osób trzecich, jeśli podasz odpowiedni link do swojego profilu podczas rejestracji (np. Facebook, LinkedIn, itp.)

  Laba może również zbierać informacje o potencjalnych klientach od stron trzecich, aby kwalifikować popyt na nasze usługi na rynku i dostosować naszą strategię marketingową. Takie zebrane informacje to dane nieidentyfikujące (np. grupy wiekowe, branże, kraje, itp.) i nie są traktowane jako dane osobowe.

  2.4. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

  Ta strona nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia i nie zbiera świadomie żadnych identyfikowalnych informacji od dzieci poniżej 16 roku życia.

  2.5. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych

   Laba nie zbiera przez tę Witrynę żadnych danych na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, biometrycznych, danych o zdrowiu lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

 • 3. Cele przetwarzania

  Wszystkie Twoje dane osobowe używamy tylko w poniżej określonych celach:

  • - do zarejestrowania użytkownika na Witrynie, utworzenia osobistego konta i udostępnienia dostępu do wszystkich usług Witryny;
  • - do nawiązania i utrzymania komunikacji pomiędzy Laba a użytkownikiem w celu doradztwa w zakresie usług, świadczenia wsparcia technicznego związanego z korzystaniem z Witryny, w razie potrzeby, i realizacji żądań użytkownika/klienta;
  • - do spełnienia zobowiązań Laba związanych z oferowanymi usługami [https://skvot/oferta];
  • - do poprawy jakości usług Laba dla klientów i użytkowników Witryny; oraz
  • - do reklamowania usług Laba do użytkowników i klientów za pośrednictwem e-maila i komunikacji telefonicznej.

   Laba może przetwarzać Twoje dane osobowe w ograniczonym zakresie dla celów prawnych na żądanie władz (np. nakaz przeszukania, wezwanie do sądu, ustawę lub nakaz sądowy, itp.) i/lub do spełnienia Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. prawo dostępu, prawo do usunięcia, itp.). Jeżeli cel przetwarzania zostanie zmieniony na cel sprzeczny, uzyskamy od Ciebie dodatkową zgodę.

 • 4. Bezpieczeństwo

  Laba stosuje fizyczne, administracyjne i techniczne środki zabezpieczające, aby chronić dane osobowe przesyłane za pomocą naszej strony internetowej zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. Dostęp do danych udzielamy naszym pracownikom tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia i ulepszania naszych usług dla klientów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o środkach bezpieczeństwa stosowanych przez Laba, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD).

 • 5. Zasady przetwarzania

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z wszystkimi wymaganiami przepisów prawa, w tym RODO, oraz na podstawie następujących zasad uczciwości i zgodności z prawem:

  5.1. Uczciwość, zgodność z prawem i przejrzystość

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko po uzyskaniu Twojej zgody na przetwarzanie i tylko w określonym, konkretnym celu, chyba że przepisy prawa wyraźnie stanowią inaczej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób uczciwy i przejrzysty, tylko z Twoją wiedzą i z poszanowaniem Twoich praw. Laba ma jasne procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych na zasadzie zgodności z prawem.

  5.2. Ograniczenie celu

  Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko w celach wymienionych tutaj i tylko przez tych pracowników Laba, którzy muszą uczestniczyć w operacjach przetwarzania, aby zrealizować te cele. Późniejsze zmiany celu są możliwe tylko w ograniczonym zakresie i wymagają uzasadnienia oraz Twojej dodatkowej zgody. Poprosimy Cię o zgodę na wykorzystanie informacji do celów innych niż te, które są tutaj podane.

  5.3. Minimalizacja danych

  Zbieramy i przetwarzamy tylko te Twoje dane osobowe, które są faktycznie potrzebne do osiągnięcia celów przetwarzania. Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż jest to wymagane do osiągnięcia odpowiednich celów.

  5.4. Dokładność

  Dane osobowe muszą być dokładne i, jeśli to konieczne, aktualizowane. Zapewniamy, że Twoje dane, jeśli są nieprecyzyjne lub niekompletne, są jak najszybciej usuwane lub poprawiane.

  5.5. Ograniczenie przechowywania

   Laba przechowuje Twoje dane w zakresie i czasie ograniczonym do poziomu odpowiedniego i koniecznego do realizacji celów przetwarzania określonych w tej Polityce. Dlatego określiliśmy ograniczone okresy przechowywania danych osobowych.

  5.6. Integralność i poufność

  Uznajemy dane osobowe za podlegające tajemnicy danych. Laba chroni Twoje dane osobowe za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, nielegalnemu przetwarzaniu lub dystrybucji, a także przypadkowej utracie, modyfikacji lub zniszczeniu.

  5.7. Odpowiedzialność

  Będziemy odpowiedzialni za i będziemy w stanie wykazać zgodność z powyższymi sześcioma zasadami ochrony danych.

 • 6. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

  Możemy przetwarzać Twoje dane poprzez zbieranie, rejestrowanie, organizację, przechowywanie, użytkowanie, strukturyzowanie, dostosowywanie lub modyfikację, odzyskiwanie, konsultację, ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub w inny sposób udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie oraz usuwanie lub niszczenie.

  Przenosimy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne i pod warunkiem uzasadnionego zapewnienia, że Twoje prawa i wolności jako osoby, której dane dotyczą, są chronione i że jesteś informowany o takim transferze.

  Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej bez Twojej uprzedniej zgody.

 • 7. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

  Po otrzymaniu Twoich informacji, stosujemy wszystkie rozsądne procedury i środki bezpieczeństwa, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu, utraty, ujawnienia lub zmiany otrzymanych danych. Twoje dane osobowe, które zbieramy, są przechowywane na systemach informatycznych własności i zarządzanych przez Laba oraz w systemach chmurowych. Wszystkie informacje, które dostarczasz do Laba, są przechowywane na bezpiecznych serwerach.

 • 8. Ujawnianie Twoich informacji

  Nie ujawniamy celowo żadnych informacji o Tobie żadnej stronie trzeciej bez Twojej zgody. Jednakże ujawnimy konkretne informacje o Tobie, jeśli jest to konieczne w związku z usługami świadczonymi dla Ciebie, lub aby przestrzegać jakiegokolwiek ważnego procesu prawnego, w tym na przykład nakazu przeszukania, wezwania do sądu, ustawy, nakazu sądowego, powiadomienia o naruszeniu danych i/lub innej współpracy z organami ścigania.

  Komunikacja w Internecie może nie być bezpieczna. Powinieneś wiedzieć, że korzystanie z komputera może Komunikacja przez Internet może nie być bezpieczna. Powinieneś wiedzieć, że korzystanie z komputera może być monitorowane przez strony trzecie, takie jak administratorzy sieci, pracodawcy itp., dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji, które publikujesz online. Wszystkie informacje udostępniasz online na własne ryzyko.

 • 9. Treści/odnośniki dostarczone przez strony trzecie

  Na naszej stronie internetowej znajdziesz treści i produkty innych firm lub organizacji oraz odnośniki do stron i usług naszych dostawców, licencjodawców lub innych stron trzecich. Nie kontrolujemy tych stron. Każda z takich stron trzecich jest wyłącznie odpowiedzialna za przestrzeganie praw, zasad i regulacji dotyczących swojej działalności i funkcjonowania swojej strony internetowej.

  Nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki związane z prywatnością, treść ani zgodność z prawnymi i regulacyjnymi wymaganiami takich stron lub ich właścicieli i operatorów. Te strony i usługi mogą mieć własne polityki prywatności i polityki obsługi klienta, lub w ogóle ich nie mieć.

  Zachęcamy Cię do zapoznania się z politykami prywatności wszelkich stron trzecich, zanim udostępnisz im jakiekolwiek swoje informacje.

 • 10. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Zapewniamy Ci prawa ochrony danych przewidziane przez prawo Unii Europejskiej, w szczególności RODO, oraz odpowiednie prawa krajowe. Masz na przykład następujące prawa:

  • - prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych w ciągu jednego miesiąca;
  • - prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  • - prawo do poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych;
  • - prawo do bycia informowanym o jakiejkolwiek korekcie lub usunięciu danych osobowych, ograniczeniu przetwarzania i odbiorcach danych osobowych;
  • - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • - prawo do przenoszenia danych;
  • - prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym; oraz • prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych.

  Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod poniższymi danymi kontaktowymi: Inspektor Ochrony Danych:

  Aleksandra Koziorowska
  [email protected]
  +48 573 581 239