Warunki oferty publicznej | Kursy online SKVOT

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym warunki uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych przez Laba Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa, KRS 0000938839, NIP: 5213950018 („Spółka”).

1. Definicje

Pojęcia zapisywane w Regulaminie wielką literą, mają następujące znaczenie:

1.1. Dane Autoryzacyjne – dane konieczne do otrzymania dostępu do Konta Użytkownika. Dane Autoryzacyjne obejmują login Użytkownika, hasło, adres e-mail, ewentualnie: dane firmy oraz NIP;

1.2. Portal Internetowy – platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym w domenie: https://skvot.pl/

1.3. Dostęp do Wydarzenia – wiadomość elektroniczna, utworzona przez Spółkę zawierająca dane dostępowe do konkretnego Wydarzenia (URL, kod dostępu), co upoważnia Użytkownika do uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu. Dostęp do Wydarzenia jest możliwy również za pośrednictwem Konta Użytkownika;

1.4. Wydarzenie oznacza kursy tematyczne, szkolenia, seminaria, konferencje, kursy mistrzowskie, wykłady w formie webinaru lub konsultacji online oraz inne podobne Wydarzenia zdalne lub ich nagrania organizowane przez Spółkę lub udostępniane za pośrednictwem Systemu Zarządzania Nauczaniem Spółki lub innych usług Strony Internetowej Spółki.

1.5. Treść Portalu Internetowego – dobra niematerialne, związane z twórczą działalnością człowieka i podlegające prawu własności intelektualnej, do których należą między innymi: utwory literackie, teksty, wykłady, wystąpienia, przemówienia, programy komputerowe, programy i aplikacje dla telefonów komórkowych, utwory audiowizualne, kursy wideo, infografiki, fonogramy, zdjęcia, znaki towarowe i usługowe, nazwy handlowe, logotypy, hiperłącza i ich fragmenty, informacje, widgety i inne obiekty, zamieszczone na Portalu Internetowym;

1.6. Treść Wydarzenia – wszystkie informacje i materiały, składające się na całość danego Wydarzenia, w tym transmisje na żywo, pliki z danymi, teksty, oprogramowanie komputerowe, pliki dźwiękowe, fotografie, wideo i inne obrazy, w tym również nowo powstałe za pośrednictwem Portalu Internetowego;

1.7. Użytkownik – Konsument, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

1.8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

1.9. Konto Osobiste Użytkownika to sekcja Serwisu Spółki utworzona z wykorzystaniem możliwości oprogramowania Serwisu, która zawiera dane osobowe Użytkownika i stanowi dostęp do Systemu Zarządzania Nauczaniem Spółki. Dostęp do Konta Osobistego Użytkownika jest przyznawany po zakończeniu procedury rejestracji. Hiperłącze do rejestracji Konta Osobistego Użytkownika wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji na Wydarzenie.

1.10. Rejestracja – przewidziana przez Spółkę procedura pozwalająca Użytkownikom na utworzenie Konta Użytkownika na Platformie Internetowej. Na dzień wejścia w życie Warunków Spółka nie umożliwia Rejestracji na Portalu Internetowym, ale Spółka zamierza taką procedurę wdrożyć. O rozpoczęcia świadczenia Usług w powyższym zakresie Spółka poinformuje na Portalu Internetowym.

1.11. System Płatności Elektronicznej – system płatności elektronicznej akceptowany przez Spółkę, za pośrednictwem którego można dokonać płatności za Usługę o charakterze odpłatnym, działający na podstawie odrębnego regulaminu podmiotu prowadzącego dany serwis;

1.12. Wykładowca – osoba prowadząca dane Wydarzenie;

1.13. Usługi – usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Użytkownika zgodnie z Warunkami i zawartymi z Użytkownikiem umowami usługi obejmujące świadczone na rzecz (i) wszystkich Użytkowników, (ii) Użytkowników po Rejestracji; (iii) Użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczenie odpłatnych Usług, w szczególności umowę o uczestnictwo w danym Wydarzeniu.

1.14. Learning Management System (LMS) Spółki to sekcja Strony internetowej Spółki, do której Użytkownik uzyskuje dostęp po zarejestrowaniu Konta osobistego Użytkownika i która zapewnia Użytkownikom dostęp do zasobów edukacyjnych, materiałów szkoleniowych, kursów, zadań, narzędzi, szczegółów Wydarzenia, innych usług i możliwości oferowanych przez Spółkę.

2. Przedmiot Warunków

2.1. Niniejszy Regulamin określają w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik, zakaz dostarczania przez Spółkę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa także ogólne warunki dotyczące umów o uczestnictwo w Wydarzeniach.

2.2. Regulamin jest udostępniany przez Spółkę nieodpłatnie przed zawarciem umowy oraz na każde żądanie Użytkownika w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

3. Usługi

3.1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.2. Zakres świadczonych Usług zależy od statusu Użytkownika (po Rejestracji Użytkownik  otrzymuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności w ramach Usługi, niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych) oraz od treści umów o świadczenie usług odpłatnych, w szczególności umów o uczestnictwie w Wydarzeniu zawartych przez Użytkownika.

3.3. Spółka świadczy w szczególności następujące nieodpłatne Usługi na rzecz Użytkowników niezarejestrowanych:

3.3.1. przeglądanie zawartości Portalu Internetowego;

3.3.2. możliwość zamówienia newslettera za pośrednictwem formularza;

3.3.3. korzystanie z formularzy kontaktowych – ogólnych oraz dotyczących konkretnych Wydarzeń;

3.3.4. możliwość utworzenia Konta Użytkownika;

3.3.5. możliwość udziału w webinarach o tematyce powiązanej z organizowanymi kursami.

3.4. Spółka świadczy w szczególności następujące nieodpłatne Usługi na rzecz Użytkowników zarejestrowanych:

3.4.1. korzystanie z Konta Użytkownika w ramach którego możliwe jest w szczególności uczestniczenie w Wydarzeniach, w stosunku do których Użytkownik zawarł umowę o uczestnictwo.

3.5. Spółka świadczy w szczególności następujące Usługi na rzecz Użytkowników, którzy zawarli umowę o udział w konkretnym Wydarzeniu;

3.5.1. udostępnienie Użytkownikowi dostępu do Wydarzenia (za pośrednictwem Konta Użytkownika lub poprzez udostępnienie indywidualnego linku (URL) do Wydarzenia);

3.5.2. umożliwienie Użytkownikowi udziału w Wydarzeniu zgodnie z umową o uczestnictwo w Wydarzeniu.

3.6. Spółka może także świadczyć inne Usługi o charakterze odpłatnym – warunki korzystania z takich Usług będą przedmiotem odrębnych regulaminów.

4. Rejestracja Użytkownika na Portalu Internetowym

4.1. Rejestracja na Portalu Internetowym jest bezpłatna i dobrowolna.

4.2. Podczas Rejestracji Użytkownik proszony jest o wypełnienie ankiety, podając Dane Autoryzacyjne na podstawie których Spółka przyznaje Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika, a co za tym idzie — do konkretnych Wydarzeń. W ankiecie rejestracyjnej Użytkownik zobowiązany jest do podania pseudonimu lub prawdziwego imienia, aktualnego adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Po wypełnieniu ankiety na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, zawierająca link, dzięki któremu Użytkownik będzie mógł potwierdzić Rejestrację. Czynności te są konieczne do dokonania rejestracji.

4.3. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika. Użytkownik otrzymuje unikalny numer (identyfikator) Konta Użytkownika.

4.4. Podane przez Użytkownika login (imię, pseudonim) i hasło są niezbędnymi i wystarczającymi informacjami do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.

4.5. Użytkownik podczas Rejestracji oraz podczas korzystania z Konta Użytkownika ma możliwość podania w ramach konta dodatkowych danych, w związku ze świadczonymi przez Spółkę Usługami, które to dane będą przetwarzane przez Spółkę.

4.6. Warunkiem Rejestracji Użytkownika jest dokonanie przez niego akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności, bez których świadczenie Usług przez Spółkę, przewidzianych dla zarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe.

4.7. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania swojego loginu oraz hasła osobom trzecim oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do utrzymywania w tajemnicy swojego hasła. W przypadku wykrycia przez Użytkownika faktu nieautoryzowanego dostępu osób trzecich do jego Konta Użytkownika, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Spółkę.

4.8. Spółka nigdy nie zażąda udostępnienia przez Użytkownika pinu do karty bankowej ani innych dotyczących jej danych (o niektóre dane może w celu realizacji płatności może jednak zwrócić się do Użytkownika pośrednik Systemu Płatności Elektronicznej po przejścia do jego domeny). W przypadku otrzymania żądań tego typu (na Portalu Internetowym lub w formie wiadomości e-mail) Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Portalu Internetowego i poinformować o zdarzeniu Spółkę.

4.9. Spółka nigdy nie wyśle Użytkownikowi wiadomości z prośbą o potwierdzenie lub przekazanie Spółce lub żadnemu innemu podmiotowi hasła Użytkownika, podanego podczas Rejestracji. Hasło przechowywane jest na Portalu Internetowym w formie zaszyfrowanej.

4.10. W przypadku utraty przez Użytkownika Danych Autoryzacyjnych, niezbędnych do dostępu do Portalu internetowego, lub w przypadku konieczności zmiany loginu lub adresu e-mail, podanego przez Użytkownika podczas Rejestracji, wiadomość z utraconymi danymi i/ lub zmianą loginu lub adresu e-mail może być wysłana na prośbę Użytkownika przy użyciu funkcji Portalu Internetowego lub przez Spółkę, po uprzednim dostarczeniu Spółce w drodze wiadomości e-mail prośby, zawierającej imię/imiona, nazwisko, pseudonim i/lub numer identyfikacyjny Użytkownika, a także w razie potrzeby, kopię dokumentu, potwierdzającego dokonanie płatności za udział w Wydarzeniu (zlecenie płatności, rachunek itd.). Wiadomość z utraconymi danymi Użytkownika wysyłana jest na adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji lub zawarty w pisemnej prośbie.

5. Warunki świadczenia Usług

5.1. Platforma Internetowa przystosowana jest do współpracy z aktualnymi wersjami przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari, Samsung Internet, Microsoft Edge oraz aktualnymi wersjami iOS/Android/Windows/MacOS. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność Platformy internetowej z innymi przeglądarkami, niemniej jednak korzystanie z nich może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności Platformy Internetowej. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności konieczne jest posiadanie dowolnego konta e-mail lub konta e-mail w domenie Google (konta Gmail). Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików ‘cookies’. Udział w niektórych kursach z uwagi na ich przedmiot wymaga spełnienie specyficznych wymogów technicznych, w tym sprzętowych – Spółka informuje o tych wymogach w opisie poszczególnych kursów.

5.2. Dane Użytkowników będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://skvot.pl/privacy-policy

5.3. Portal Internetowy może zawierać linki, prowadzące do innych zasobów internetowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ma wpływu na dostępność tych zasobów, ich treść, a także konsekwencje, wynikające z korzystaniem z treści tychże zasobów.

5.4. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązuje się w szczególności:

5.4.1. do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu;

5.4.2. do podania prawdziwych danych osobowych przy zakładaniu Konta Użytkownika.

5.4.3. do niepowielania, nie przekazywania, nie kopiowania, nie sprzedawania, a także nie wykorzystywania do innych celów informacji i materiałów, do których otrzymał dostęp na Portalu Internetowym lub w inny sposób, z wyjątkiem wykorzystania na własny użytek (użytek osobisty);

5.4.4. do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym swojego własnego sprzętu i kanałów komunikacyjnych, zapewniających mu dostęp do Portalu Internetowego, logowania się do Konta Użytkownika jednocześnie tylko z jednego urządzenia (komputera stacjonarnego, tabletu itp.).

5.5. Podczas korzystania z Usług (za pośrednictwem Portalu Internetowego, a także podczas udziału w Wydarzeniu) Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować poniższych działań:

5.5.1. zamieszczania na Portalu Internetowym oraz wszystkich innych kanałach komunikacyjnych, z których mogą korzystać uczestnicy Wydarzenia (Discord, Google Classroom, Zoom, ClickMeeting, Slack i inne, w tym – na profilach marki Skvot na platformach Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok oraz YouTube) i/lub udostępniania (wgrywania, przechowywania, publikowania, rozpowszechniania, przekazywania dostępu lub w inny sposób wykorzystywania dowolnej informacji, w tym linków, które na nie przekierowują) materiałów i treści następującego typu:

(I) niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami prawa międzynarodowego lub prawa państw zagranicznych; zawierających groźby, przekleństwa lub obelgi; zniesławiających inne osoby, naruszających prawo do prywatności lub porządek społeczny; o wulgarnym charakterze, zawierających niecenzuralne słownictwo, treści pornograficzne lub sceny o charakterze seksualnym, propagujących przemoc z udziałem zarówno nieletnich, jak i dorosłych; przedstawiających sceny znęcania się nad zwierzętami, opisujących rodzaje i sposoby samobójstwa, namawiających do jego popełnienia lub podjęcia działań, stwarzających zagrożenie dla życia i (lub) zdrowia, w tym również swojego.

(II) naruszających w tym lub innym stopniu honor, godność i reputację biznesową, prawo oraz chronione przez prawo interesy innych osób, w tym również prawa nieletnich;

(III) zawierających lub nawołujących do mowy nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym i narodowościowym, zawierających próby podżegania do przemocy, propagujących faszyzm, rasizm i inne społeczne patologie;

(IV) zawierających materiały ekstremistyczne, propagujących działalność przestępczą lub zawierających rady, poradniki i instrukcje popełnienia przestępstwa;

(V) zawierających informacje o ograniczonym dostępie, w tym, ale nie wyłącznie, o charakterze państwowym i komercyjnym, a także informacje o życiu prywatnym innych osób;

(VI) zawierających reklamę lub opisujących zalety stosowania narkotyków, w tym także „narkotyków cyfrowych” (plików dźwiękowych; prezentowanych obuusznie sekwencji dźwiękowych, wywołujących silny efekt psychoaktywny) informacje o rozpowszechnianiu narkotyków, produkcji i wskazówki dotyczące ich stosowania;

(VII) zawierających nieprawdziwe informacje;

(VIII) innych materiałów, zawierających fałszywe informacje, które mogą zaszkodzić zdrowiu i/lub rozwojowi dzieci;

(IX) innych materiałów, nawołujących do zachowań niezgodnych z prawem, które pociągają do karnej, administracyjnej, cywilnej lub innej odpowiedzialności lub w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawne;

5.5.2. podejmowania działań ograniczających prawa innych Użytkowników;

5.5.3. zamieszczania na Portalu Internetowego i/lub udostępniania za pomocą Portalu Internetowego materiałów, reklamujących jakiekolwiek towary lub usługi, bez otrzymania wcześniejszej, jednoznacznej zgody Spółki.

5.5.4. wgrywania, przesyłania lub udostępniania w inny sposób przy użyciu funkcji Portalu Internetowego materiałów, chronionych prawem własności intelektualnej, danych osobowych lub innych informacji, chronionych przepisami prawa bez otrzymania wyraźnej zgody właściciela praw do przedmiotu.

5.5.5. dokonywania Rejestracji na Portalu Internetowym w imieniu innych osób.

5.5.6. wprowadzania w błąd w kwestii swojej tożsamości, wykorzystując login i hasło innego zarejestrowanego Użytkownika.

5.5.7. zamieszczania jakichkolwiek informacji, które nie odpowiadają celom Portalu Internetowego, ograniczają prawa innych osób lub z innych przyczyn nie nadają się do zamieszczenia na Portalu Internetowym.

5.5.8. wykorzystywania robotów internetowych, botów indeksujących i innych programów w celu uzyskania dostępu do Portalu Internetowym bez pisemnej zgody Spółki.

5.5.9. podejmowania działań, które wywołują lub mogą wywołać nadmierne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie Portalu Internetowego, które może uniemożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie.

5.5.10. kopiowania, powielania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub publicznego prezentowania treści Portalu Internetowego, kodu źródłowego, stanowiącego część Portalu Internetowego lub Usługi, bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki i odpowiedniej strony trzeciej.

5.5.11. nieuprawnionego ingerowania (lub podejmowania prób ingerencji) w działanie Portalu Internetowego.

5.5.12. podejmowania działań, mających na celu ominięcie środków, które Spółka może zastosować w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Portalu Internetowego lub jego części, w tym działania urządzeń, które uniemożliwiają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek materiałów lub nakładają ograniczenia, związane z wykorzystaniem Portalu lub materiałów, który się w nim zawiera.

5.5.13. rozpowszechniania wiadomości spam, zawierających prośby o przesłanie wiadomości innym Użytkownikom i/lub inne niepożądane informacje.

5.5.14. podejmowania prób ingerencji lub działań, zagrażających integralności lub bezpieczeństwu Portalu Internetowego, prób odszyfrowania przesyłu danych z lub na serwer, obsługujący Portal.

5.5.15. przesyłania nieprawidłowych danych, wirusów lub innego złośliwego oprogramowania na Portal Internetowym lub za jego pomocą.

5.5.16. gromadzenia i przechowywania danych osobowych osób trzecich, w tym loginu do konta, wykorzystując technologię lub środki inne od tych, z których można korzystać na Portalu internetowym.

5.5.17. łamania w inny sposób przepisów prawa, obowiązujących w Polsce.

5.6 .Spółka ma prawo do:

5.6.1. wprowadzania zmian w oprogramowaniu Portalu internetowego, wstrzymania działania Portalu Internetowego w przypadku wykrycia istotnych usterek, błędów lub awarii, w celu utrzymania i rozwoju Portalu Internetowego oraz w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do Portalu Internetowego.

5.6.2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Spółka ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika lub w inny sposób ograniczenia dostępu do Usług, uprzednio powiadamiając o tym Użytkownika przy użyciu poczty elektronicznej lub funkcji Indywidualnego konta, lub też – w obiektywnie uzasadnionych przypadkach - bez uprzedniego powiadomienia.

5.6.3. Nagrywania zdarzenia polega na stworzeniu wideogramu i udostępnieniu go osobom trzecim.

5.6.4. Doradzanie Użytkownikowi podczas rejestracji / potwierdzenia / płatności kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu / w trakcie Wydarzenia / po Wydarzeniu, w tym samodzielne kontaktowanie się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu, w tym za pośrednictwem komunikatorów mobilnych (Telegram, WhatsApp, inne) określonych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie i/lub rejestracji na Koncie Osobistym Użytkownika lub za pośrednictwem zewnętrznych kanałów komunikacji (na przykład sieci społecznościowych, za pośrednictwem których Użytkownik mógł się zarejestrować).

5.6.5. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, w szczególności punktem 5.5.1 Regulaminu, Spółka uprawniona jest do ich usunięcia z Portalu Internetowego, przy czym usunięcie treści naruszających prawa własności intelektualnej następuje zgodnie z punktem 9. Regulaminu.

5.6.6. W przypadku istotnego naruszenie zobowiązań zawartych w punkcie 5.4 lub 5.5. Regulaminu, uprawniona jest do natychmiastowego rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług.

5.7. Informacje, zamieszczone na Portalu Internetowym, dotyczące konkretnego Wydarzenia, a także Treści Wydarzenia, są dodawane na Portal Internetowy przez Spółkę. Spółka nie odpowiada za wiarygodność, rzetelność, kompletność i jakość informacji, publikowanych przez osoby trzecie na Portalu Internetowym. Spółka nie poświadcza i nie potwierdza żadnych informacji, zamieszczonych przez Wykładowcę i/lub osoby trzecie na Portalu Internetowym. Użytkownik wyraża zgodę i jest świadomy, że używając Portalu Internetowego, może uzyskać informacje, które stanowią wartość subiektywną, posiadają charakter sporny.

5.8. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności ograniczenia odpowiedzialności Spółki opisane w Regulaminie nie mają zastosowania do Konsumentów lub osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla danej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Zawarcie i rozwiązanie umowy. Prawo odstąpienia od umowy.

6.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta (1) w przypadku Usług świadczonych wszystkim Użytkownikom w tym niezarejestrowanym w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Spółkę - z momentem wejścia na stronę internetową stanowiącą część Portalu Internetowego, (2) po zarejestrowaniu lub logowaniu - w przypadku Usług, do świadczenia których wymagana jest Rejestracja, (3) w przypadku Usług świadczonych na podstawie umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu – w chwili określonej w punkcie dotyczącym warunków świadczenia usług w umowach o uczestnictwo w Wydarzeniu.

6.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio: (1) opuszczenia przez Użytkownika Platformy Internetowej; (2) wyrejestrowania się z Platformy Internetowej przez Użytkownika (dezaktywacji Konta); (3) w przypadku Usług świadczonych na podstawie umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu – zgodnie z postanowieniami punktu dotyczącego warunków świadczenia usług w umowach o uczestnictwo w Wydarzeniu.; (4) decyzji Spółki o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana: (a) naruszeniem postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika - działania Spółki w tym zakresie podejmowane są stosownie do szczegółowych postanowień Regulaminu, (b) odmową Użytkownika udzielenia Spółce niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi, (c) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Spółkę.

6.3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przysługuje Użytkownikowi w przypadkach o których mowa w punkcie 6.2. (1) lub (2) w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).

6.4. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.

6.5. Odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie na adres Spółki. Spółka udostępnia wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z którego może skorzystać Użytkownik i który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.

6.6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny nie przysługuje, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

6.7. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w niniejszym punkcie

6.9. stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Ogólne warunki dotyczące uczestnictwa w Wydarzeniach

7.1. Zawarte w niniejszym puncie 7. postanowienia określają warunki świadczenia Usług na rzecz Użytkownik którzy zawarli umowę o odpłatne uczestnictwo w danym Wydarzeniu. Postanowienia te mają charakter szczególny względem pozostałych postanowień Regulaminu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami, postanowienia Regulaminu sprzeczne z postanowieniami niniejszego punktu nie mają zastosowania do umów o uczestnictwo w Wydarzeniu.

8. Harmonogram, ilość oraz czas trwania Wydarzeń, udostępnionych na Portalu internetowym, a także koszt Wydarzeń i inne niezbędne informacje, związane z przeprowadzeniem Wydarzeń, mogą być udostępnione na Portalu Internetowym lub przekazane Użytkownikom w drodze komunikacji elektronicznej, w szczególności w drodze przesłania wiadomości e-mail lub telefonicznie po zwróceniu się o kontakt przez Spółkę poprzez odpowiedni formularz kontaktowy dostępny na Portalu Internetowym.

8.1. Użytkownik zobowiązany jest ponieść całkowity koszt uczestnictwa w Wydarzeniu samodzielnie lub z pomocą osób trzecich. Po dokonaniu płatności Użytkownik nabywa prawo do uczestnictwa w opłaconych Wydarzeniach lub korzystania z innej usługi, świadczonej przez Spółkę.

8.2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest posiadanie aktywnego konta Gmail lub przejście przez Użytkownika procedury Rejestracji na Portalu Internetowym i utworzenie Konta Użytkownika (po uruchomieniu takiej możliwości). Możliwość udziału w Wydarzeniu istnieje tylko w przypadku posiadania aktywnego konta (Gmail lub Konta Użytkownika) przez cały czas trwania Wydarzenia.

8.3. Rejestracja na Wydarzenie dokonywana jest podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Spółki lub – o ile Portal Internetowy umożliwia w przypadku danego Wydarzenia taką możliwość – za pośrednictwem Portalu Internetowego po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” oraz po podaniu danych wymaganych do rejestracji na Wydarzenie.

8.4. Po rejestracji na Wydarzenie Spółka przesyła na adres wskazany podczas rejestracji na Wydarzenie lub adres wskazany podczas Rejestracji e-mail z potwierdzeniem warunków umowy o uczestnictwo w danych Wydarzeniu. W celu zawarcia umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu Konsument zobowiązany jest potwierdzić swój zamiar udziału w Wydarzeniu oraz wyrazić zgodę na warunki udziału w Wydarzeniu, w tym treść niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości o treści „Wyrażam zgodę na poniższe warunki umowy o uczestnictwo w opisanym poniżej wydarzeniu organizowanym przez Spółkę, w tym wyrażam zgodę na treść Regulaminu określającego warunki świadczenia usług przez Spółkę oraz potwierdzam, że zapoznałem się z postanowieniami Polityki Prywatności Spółki” lub poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości i wyrażenie powyższych zgód za pośrednictwem funkcjonalności Platformy Internetowej. Chwilą zawarcia umowy o udział w Wydarzeniu jest chwila wyrażenia przez Użytkownika powyższych zgód.

8.5. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu (i rozwiązania umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu) bez żadnych konsekwencji po wysłaniu i uiszczeniu opłaty za Wydarzenie w przypadku podania uzasadnionej (ważnej) przyczyny, nie później niż przed rozpoczęciem trzeciej lekcji lub w okresie 14 dni od wniesienia opłaty w przypadku bezpośredniej transakcji ze Spółką, lub w okresie 14 dni od wniesienia opłaty w przypadku korzystania z zewnętrznych partnerów finansowych (raty 0%, raty, płatność odroczona).
W razie dokonania bezpośredniej transakcji ze Spółką, Spółka dokonuje zwrotu wniesionej przez Użytkownika opłaty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od przesłania przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji. Rezygnacja powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected]. W razie korzystania z usług zewnętrznych partnerów finansowych (raty 0%, raty, płatność odroczona) chęć rozwiązania umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu należy zgłosić bezpośrednio wybranemu partnerowi finansowemu.

8.6. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji (w trybie przewidzianym w punkcie 15. Regulaminu) w stosunku do Usług objętych umową o uczestnictwo w Wydarzeniu, Spółka poza formami rekompensaty przysługującym Użytkownikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Użytkownika przewiduje – o ile Użytkownik wyrazi na taką formę zgodę - także następujące formy rekompensaty:

8.6.1. powtórzenie wydarzenia w innym terminie,

8.6.2. zniżka 50% na kolejne wydarzenia,

8.6.3. otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych.

8.7. Dostęp do Wydarzenia zostaje zapewniony Użytkownikowi poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Użytkownika, podany podczas rejestracji na Portalu Internetowym. Informacje o zaplanowanym i przeprowadzonym Wydarzeniu są także dostępne na Koncie Użytkownika w dziale "Moje wydarzenia".

9. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania dostępu Użytkownika do Wydarzenia w przypadku gdy zachowanie Użytkownika podczas Wydarzenia narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności punkty 5.4. i 5.5 Regulaminu.

10. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania dostępu Użytkownika w Wydarzeniu w przypadku ujawnienia faktu przekazania przez niego narzędzi i rekwizytów, potrzebnych do udziału w Wydarzeniu osobom trzecim, w tym także poprzez udostępnienie indywidualnego linku (URL), koniecznego do udziału Użytkownika w danym Wydarzeniu, rozpowszechnienia przez Użytkownika informacji i materiałów, uzyskanych podczas uczestnictwa w Wydarzeniu. Informacje i materiały mogą być wykorzystywanie wyłącznie do celów prywatnych i do użytku osobistego Użytkownika. Dostęp Użytkownika do uczestnictwa w Wydarzeniu zapewniany jest nie więcej niż jednemu widzowi na każdy indywidualny link.

11. Koszty, warunki i forma płatności

11.1. Płatność z tytułu Usług o charakterze odpłatnym, w szczególności Usług polegających na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Wydarzenia o charakterze odpłatnym dokonywana jest z góry, w wysokości właściwej dla danego Wydarzenia (zgodnej z postanowieniami umowy o uczestnictwo w danym Wydarzeniu).

11.2. Płatność na rzecz Spółki uiszczana jest niezwłocznie, chyba, że Spółka i Użytkownik uzgodnią dłuższy termin płatności, nie dłuższy jednak niż 7 dni od dnia zawarcia umowy (tj. wyrażenia przez Konsumenta zgody na warunki umowy przesłanej Spółce w drodze wiadomości e-mail), nie później jednak niż przez dniem rozpoczęciem Wydarzenia. W przypadku braku realizacji zapłaty w terminie określonym powyżej, Spółka będzie uprawniona do usunięcia Użytkownika z listy uczestników Wydarzenia.

11.3. Zapłata za Usługę jest warunkiem nabycia prawa do korzystania z niej, w szczególności Użytkownik uzyskuje prawo udziału w odpłatnym Wydarzeniu dopiero po zapłacie z góry tj. przed rozpoczęciem Wydarzenia całej kwoty należnej za udział w tym Wydarzeniu.

11.4. Płatność może zostać dokonana przez Użytkownika według jego wyboru – przelewem tradycyjnym lub w drodze szybkiego przelewu za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej. Aktualnie Spółka akceptuje System Płatności Elektronicznych Przelewy 24. W przypadku gdy Spółka udostępni Użytkownikom dalsze metody płatności – Spółka poinformuje o tym na Portalu Internetowym.

11.5. W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej, Użytkownik zostanie przekierowany w ramach procesu rejestracji na Wydarzenie lub otrzyma w drodze wiadomości elektronicznej link za pośrednictwem którego zostanie przekierowany na stronę Systemu Płatności Elektronicznych. Po przekierowaniu na stronę Systemu Płatności Elektronicznej, Użytkownik powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie tego systemu procedurą.

11.6. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z winy Spółki, środki, poniesione przez Użytkownika na rzecz Spółki w ramach płatności za uczestnictwo w Wydarzeniu, zostaną zwrócone Użytkownikowi w ciągu 14 dni od daty odwołania Wydarzenia lub mogą być zarejestrowane jako opłata za inne Wydarzenie.

12. Prawo własności intelektualnej

12.1. Treści Portalu i Wydarzenia są własnością intelektualną Spółki lub są przez nią wykorzystywane na podstawie stosownego upoważnień i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rozpowszechnianie przez Użytkownika w jakikolwiek sposób uzyskanych podczas Wydarzenia informacji w celach komercyjnych bez uzyskania wyraźnej zgody Spółki na takie działania jest zabronione.

12.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do stron Portalu nie jest jednoznaczne z przekazaniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji na korzystanie z własności intelektualnej Spółki. Wszystkie prawa, oprócz jawnie przekazanych Użytkownikowi poprzez niniejszą Umowę, są zastrzeżone na rzecz Spółki.

12.3. Jakiekolwiek oprogramowanie, dostępne do pobrania na Portalu, stanowi przedmiot własności intelektualnej Spółki i/lub jej partnerów. Korzystanie z oprogramowania Wydarzenia jest regulowane przez warunki umowy licencyjnej, przekazanej Użytkownikowi w celu akceptacji jej warunków podczas pobrania oprogramowania. W przypadku, gdy licencja na korzystanie z oprogramowania Wydarzenia została dostarczona Użytkownikowi, Spółka nadaje Użytkownikowi prawo do korzystania z oprogramowania Wydarzenia wyłącznie do niekomercyjnego użytku własnego, przy czym opłata za korzystanie z oprogramowania Wydarzenia jest włączona w koszt udziału w Wydarzeniu. Wszystkie prawa do oprogramowania Wydarzenia, w tym prawa autorskie i inne wyłączne prawa w odniesieniu do takiego oprogramowania, są zastrzeżone przez Spółkę i/lub producenta oprogramowania Wydarzenia.

12.4. Z chwilą zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik udziela Spółce nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści w ramach Portalu Internetowego. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.

12.5. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Portalu Internetowym. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

12.5.1. treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;

12.5.2. treści i materiały te są wolne od wad prawnych;

12.5.3. wykorzystanie tych treści i materiałów przez Spółkę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;

12.5.4. treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.

12.6. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Portalu Internetowego materiałów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zamieszczenia w ramach Portalu Internetowego jakichkolwiek innych materiałów o charakterze bezprawnym, Użytkownik ten otrzyma od Spółki ostrzeżenie, a w przypadku niezastosowania się do niego jego Konto Użytkownika zostanie dezaktywowane. Powyższe nie wyklucza podjęcia przez Spółkę działań wskazanych w punkcie 12.7 poniżej.

12.7. W przypadku powzięcia przez Spółkę informacji o bezprawnym charakterze zamieszczonych w ramach Portalu Internetowego materiałów, Spółka uprawniona będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.8. Użytkownik nie sprzeciwia się korzystaniu przez Spółkę z jakichkolwiek środków rejestracji Wydarzenia (wideogramu), na którym obecny był Użytkownik, w szczególności, na którym znajdują się obrazy wideo i zdjęcia oraz inne dane osobowe.

13. Postępowania reklamacyjne

13.1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji związanych z działaniem Portalu Internetowego oraz reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Spółkę w ramach Portalu Internetowego.

13.2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Spółka.

13.3. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres [email protected] w formie elektronicznej i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie, (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) oraz (3) w przypadku reklamacji dotyczącej konkretnego Wydarzenia – nazwę tego Wydarzenia. Spółka przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysłanej na adres korespondencyjny: Laba Polska Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa, z zamieszczonym na kopercie dopiskiem „Reklamacja”.

13.4. Spółka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę będzie niemożliwe.

13.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę w ciągu 15 dni roboczych od ich otrzymania, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych (w żadnym przypadku jednak czas rozpatrzenia reklamacji nie będzie przekraczał 30 dni). Decyzja Spółki dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

13.6. Spółka wobec Użytkowników odpowiedzialność za zgodność świadczonej Usługi z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43h i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

14. Komunikacja stron

14.1. Wiadomość, reklamacja, zapytanie, oświadczenie i inne oficjalne materiały są przekazywane przez Strony w następujący sposób (o ile nie stanowi inaczej odpowiedni punkt Regulaminu lub inna forma złożenia oświadczenia woli nie wynika z obowiązujących przepisów): /p>

14.1.1. od Spółki do Użytkownika - poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas rejestracji na Portalu, lub udostępnienie na Indywidualnym koncie użytkownika na Portalu, dostępnym tylko Użytkownikowi,

14.1.2. od Użytkownika do Spółki - poprzez przesłanie na następujący na adres poczty elektronicznej: [email protected].

15. Postanowienia końcowe

15.1. Spółce przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są:

15.1.1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną i wpływ na Regulamin;

15.1.2. nałożenie na Spółkę określonych obowiązków przez urzędy, sądy lub organy państwowe;

15.1.3. zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Internetowego;

15.1.4. zmiany parametrów technicznych umożliwiających korzystanie przez Użytkowników z Usług;

15.1.5. zmiany uzasadnione względami bezpieczeństwa, tj. w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, w celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych;

15.1.6. zmiany danych kontaktowych Spółki;

15.1.7. zmiany redakcyjne Regulaminu.

15.2. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na Platformie Internetowej oraz (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych) drogą elektroniczną poprzez przesłanie komunikatu systemowego do zarejestrowanych Użytkowników na adres mailowy podany podczas Rejestracji.

15.3. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazanej w powyżej poprzez dezaktywację Konta Użytkownika. Użytkownik niezarejestrowany, nieakceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Portalu Internetowego.

15.4. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Spółka zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

15.5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15.6. Spółka i Użytkownik potwierdzają, że Wydarzenie odbywa się wyłącznie dla ograniczonej liczby Użytkowników i nie ma charakteru publicznego (chyba że Strony postanowią inaczej). W Wydarzeniu mogą brać udział Wykładowca/Wykładowcy, metodycy, inni Użytkownicy i przedstawiciele Spółki, którzy mogą się wzajemnie widzieć.

15.7. Spółka informuje Użytkownika, że podczas Wydarzenia jest ono nagrywane - tworzony jest materiał wideo. Nagranie Wydarzenia może zawierać informacje o danych osobowych Użytkowników, w tym między innymi: nazwisko, imię, patronimik, nick, zdjęcie, zdjęcie profilowe (awatar). Nagrania z Wydarzenia, wraz z określonymi danymi osobowymi, mogą być dostępne na Koncie Osobistym Użytkownika oraz w Learning Management System (LMS) Spółki, dla wszystkich uczestników Wydarzenia oraz Użytkowników, którzy zakupili dane nagranie z Wydarzenia.

15.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:

Laba Polska Sp. z o.o.,

ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa

e-mail: [email protected]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(np. nazwa/rodzaj usługi)

Data zawarcia umowy o świadczenie usługi:

___________________________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

___________________________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów):

___________________________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów):

___________________________________________________________________________

Data:

___________________________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić